Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

গোলনা ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতা

Kg©myPxi bvg t-  eq¯‹fvZv 2011-12 A_© eQ‡i  DcKvi‡fvMx‡`i ZvwjKv
‡Rjvi bvgt bxjdvgvix
Dc‡Rjvi bvgt RjXvKv
BDwbq‡bi bvg t  ‡Mvjbv
µwgK bs    DcKvi †fvMxi bvg    wcZv/ ¯^vgxi bvg    eqm    MÖvg/gnj¬vi bvg    IqvW© bs    fvZv cwi‡kva ewn bs    cÖ_g fvZv cÖvwßi ZvwiL
                            
1    2    3    4    5    6    7    8
1    i‡gk P&b`;ª    ‡Mvwe›`ª P›`ª    72    wPt †Mvjbv    1    271    1/4/98
2     †gveviK †nv‡mb     gKiDwÏb    65    ,,    1    272/1    1/4/02
3    Avt Mdzi    MwigywÏb    59    ,,    1    273    1/4/98
4     kniDwÏb     †Qcv gvgy`    70    ,,    1    274/1    1/7/05
5     AvwRRvi     ewQiDwÏb    74    ,,    1    275/1    1/4/08
6     †iv‡Kqv     DwRi gvgy`    65    ,,    1    276/1    1/7/04
7    Rv‡n`v ,,     gyKzj gvgy`    65    ,,    1    277    1/4/.98
8     †R‡jLv    M¨vsjv    27/11/1940    ,,    1    278/1    1/10/10
9    Kwigb †eIqv    Av Qvgv`    1/1/1945    ,,    1    279/2    1/10/10
10    Rwibv ,,    S‡jqv gvgy`    65    ,,    1    280    1/4/98
11    PvwU gvgy`    QwKgywÏb    60    ,,    1    1117    1/7/.02
12    nvmbv& †eIqv    LvwZi gvgy`    58    ,,    1    1118    ,,
13    Avt Kv‡kg    K‡QvgywÏb    65    ,,    1    1835    1/7/03
14    ‡LvKv wgqv    ‡n`v gvgy`    65    ,,    1    1836    ,,
15    AvZvi DwÏb    gwngywÏb    62    ,,    1    1837    ,,
16    mg‡mi Avjx    Mqeyj¨v    65    ,,    1    1838    ,,
17    eo gvgy`    mv‡iv gvgy`    68    ,,    1    1839    ,,
18     byiRvnvb‡ eMg     ARwÏ gvgy`    70    ,,    1    1840/1     1/7/06
19    byiRvnvb †eIqv    ‡Wv‡Kv gvgy`    62    ,,    1    1841     1/7/03
20    D‡¤§ Kzjmyg    nvi“b Ai iwk`    65    ,,    1    1842    ,,
  21    gwR‡Zvb †eIqv    AvwRRyj nK    63    ,,    1    1843    ,,
 22    Qvwcqv †eIqv    ev”PvD     63    ,,    1    1844    ,,
23     Nygvi“ wgqv     ZwQiDwÏb    72        1    2669/1    1/11/06
24     evPPv gvgy`     mgvngywÏb    72    ,,    1    2670/1    1/4/08
25    ‡jey gvgy`    ‡e`vB gvgy`    65    ,,    1    2671    1/7/04
26    dzjwK †eIqv    PvwUKvUvgvgy`    65    ,,    1    2672    ,,
27    mywK‡Zvb ,,    dR‡j gvgy`    65    ,,    1    2673    ,,
28     AvwQqv †eMg     KvjUz    65    ,,    1    2718/1     1/7/05
29    LvwZRv ,,    Rwkqvi ingvb    65    ,,    1    3367    1/7/05
30    mwniDwÏb    ‡Ucv gvgy`    65    ,,    1    3368    ,,
31    wMwik P›`ª    hwZ›`ª bv_    70    ,,    1    3369    ,,
32    Rwgj nK    gwnb    65    ,,    1    3803    1/7/06
33     nve‡ivR Avjx    Q‡e gvgy`    72    ,,    1    3892    1/7/07
34    ZvwK© eywo     †m›Uz gvgy`    75    ,,    1    3893    ,,
35     Avt Lv‡jK     †m vebDwÏb    65    ,,    2    281/1    1/3/02
36     Ave`yj¨v     bvMi“ gywÝ    70    ,,    2    282/1    1/4/07
37    ingZzj¨v     Avjv KeKm    70    ,,    2    283/1    1/7/07
38    Zwn`yj Bmjvg    GQvi DwÏb    65    ,,    2    284/1    1/1/12
39     cywjb P›`ª    DgvPib    65    ,,    2    285/1    1/3/08
40     †KŠkjv evjv     †LvKvivg    65    ,,    2    286/1    1/5/03
41    mvewš— evjv    ‡Mvcvj P›`ª    59    ,,    2    287    1/4/98
42    Rq‡Zvb †eIqv    gvngy` Avjx    58    ,,    2    288    ,,
43     Av‡gbv †eIqv     ggZvRDwÏb    64    ,,    2    289/1    1/5/03
44     AvwgRb †eIqv     Aveyj †nv‡mb    65    ,,    2    290/1    1/3/03
45    AvBbyj nK    `yjvj gvgy`    70        2    1119    1/7/09
46    KvQz †eIqv    Kvëv gvgy`    70    ,,    2    1120    1/7/02
47    Av‡bvqviv ,,    Kvëz gvgy`    65        2    1845    1/7/03
48    gwRZb ,,     Mv`v gvgy`    65    ,,    2    1846    ,,
49    gwbiDwÏb    ewQiDwÏb    65    ,,    2    1847/1    1/10/10
50    RwniDwÏb    RwmgDwÏb    65    ,,    2    1848/1    1/1/2011
51     RniDwØ`b     ZvweRDwÏb    70    ,,    2    1849/1     1/7/05
52     gwnDwÏb     gyPK gvgy`    70    ,,    2    1850/1     1/2/08
53     Avt KzÏym     GQviDwÏb    65    ,,    2    1851/1     1/12/06
54    Avey Zv‡je    ZwdjDwÏb    65    ,,    2    1852     1/7/03
55    kvwnbv †eIqv    gwdRDwÏb    68    ,,    2    1853/1    1/10/10
56    Av‡gbv †eIqv    nvwKgywÏb    62    ,,    2    1854    1/7/03
57    R‡e`v ,,    Kvjyqv gvgy`    60    ,,    2    1855    ,,
58    ,†Mvjvcx eg©bx    emš— Kzgvi    63    ,,    2    1856    ,,
59    ‡R‡jLv †eIqv    bRi“j Bmjvg    61    ,    2    1857    ,,
60     †mv‡jdv LvZzb     nvwKgywÏb    65    .,    2    2674/1    1/1/06
61    Aveyj †nv‡mb    MvwUqv gvgy`    65    ,,    2    2675    1/7/04
62    Avt AvwRR    nvwmgDwÏb    65    ,,    2    2676    ,,
63    B¾v‡Zvb †eIqv    KwdRDwÏb    65    ,,    2    2677    ,,
64    ZwgRDwÏb    wRjv gvgy`    65    ,,    2    2678    ,,
65    iwk`v †eIqv    Avt gwR`    65    ,,    2    2716    ,,
66    Rvwgjv †eIqv     Zvwe †eIqv    65    ,,    2    2719    ,,
67    Q‡e` Avjx    ‰bgywÏb    65        2    3370    1/7/05
68    ZQwjgDwÏb    ZQi“ gvgy`    65    ,,    2    3371    ,,
69    jvBjx †eIqv    Rqbvj Av‡ew`b    65    ,,    2    3372    1/7/09
70    gwRei ingvb    ‰bgywÏb    65    ,,    2    3395    1/7/05
71    gbQzi Avjx    nvwKgywÏb    65    ,,    2    3398    ,,
72    ‡iv¯—g Avjx    kwidzwÏb    65    ,,    2    3399    ,,
73    weweib     QwgiDwÏb    65        2    3804    1/7/06
74    mwn`yj Bmjvg    KwQiDwÏb    65        2    3894    1/7/11
75     †aŠjx †eIqv     Zvi gvgy`    65        2    3895    1/7/07
76     ggZvR Avjx    Kvëz gvgy`    70        2    3913    ,,
77      AvtKwig     wiqvRywÏb    66    wPtwf†Mvjbv    3    291/1    1/2/08
78     Avwgbyi ingvb     evQvbDj¨v    59    ,,    3    292/1    1/4/03
79     †gvRv‡¤§j nK    QKwÏ gvgy`    65    ,,    3    293/1    1/7/06
80    wRj¬yi ingvb    bvj gvgy`    65    ,,    3    294/1    1/3/02
81    †gvK‡jQviingvb     QwjgywÏb    58    ,,    3    295/1    1/5/03
82    Rvnvbviv    Aveyj †nv‡mb    65    ,,    3    296/1    1/7/07
83     Zvivdzj †eIqv     gwdRDwÏb    58    ,,    3    297/1    1/4/03
84     Rwgjv †eIhv     bvKz gvgy`    65    ,,    3    298/1    1/4/05
85    iwngv †eIqv     Q‡jgvb    26/4/1931    ,,    3    299/63    1/7/11
86     †R‡jLv      gwniDwÏb    58    ,,    3    300/1    1/5/02
87    RwniDwÏb    MwgiDwÏb    75        3    1121    1/7/02
88    gvLb †eIqv    ‡gvnv¤§` Avjx    65    ,,    3    1122    ,,
89    mewKgvgy`    ‡Wv‡vWv gvgy`    70        3    1858    1/7/03
90     `vwgRDwÏb    GkiZzj¨v    75    ,,    3    1859    ,,
91    AvwRRvi ingvb    Kjggvgy`    72    ,,    3    1860    ,,
92    Beªvwng Avjx    dqgywÏb    20/1/1937    ,,    3    1861    1/7/11
93    gvKz gvgy`    PvwUgvgy`    67    ,,    3    1862    1/7/03
94    eyjeywj †eIqv    BmgvBj †nv‡mb    63    ,,    3    1863    ,,
95    ‰dqjwe ,,    iwngywÏb    66    ,,    3    1864    ,,
96    ‡evb †eMg    eyj¨v gvgy`    62    ,,    3    1865     ,,
97    ZvRwKbv †eIqv    AvtMdzi    63    ,,    3    1866    ,,
98    ‡aŠjx †eIqv    ZwQiDwÏb    65    ,,    3    1867    ,,
99    ggZvRDwÏ&b    ingZzj¨v    65        3    2679    1/7/04
100    AvwRRvi ingvb    Qv`y gvgy`    70    ,,    3    2680    ,,
101    BqvKze Avjx     BDmye Avjx    75    ,,    3    2681    ,,
102     Rvdi Avjx    Mwgi gvgy`    75    ,,    3    2682    ,,
103    fv`y gvgy`    KwdjDwÏb    75    ,,    3    2683    ,,
104    ‡mwibv †eIqv    Avt gwR`    65    ,,    3    2720    ,,
105    dqRywÏb    Avãyj gvgy`    12/1/1932        3    3373    1/10/11
106    AvdQAi    Q‡j gvgy`    70    ,,    3    3374/1    1/7/08
107    giwRbv †eIqv    Avt Reevi    65    ,,    3    3375    1/7/05
108    gwRei     ewPj    69        3    3805/1    1/7/08
109    dwRiDwÏb     mveyj¨v    66        3    3896/1    1/7/06
110    D‡¤§ KzjQzg     Kvjv Pvb    68        3    3897    ,,
111    Avwgbv †eIqv     gvjy gvgy`    69        3    3910    1/7/07
112     evÆvdzj     ewQiDwÏb    69        3    3911    ,,
113     Kvëz gvgy`     Kv‡Qv gvgy`    65    Zvt‡Mvjbv    4    301/1    1/3/02
     AvwRRvi     nvKz gvgy`    74    ,,    4    302/1    1/1/09
115    bQiDwÏb     Kz`iZ    65    ,,    4    303/2    1/4/05
116    AvwRRvi    cPv gvgy`    30/1/1936    ,,    4    304/1    1/1/11
117    i“c bvivqb    Mwe›` eg©b    61    ,,    4    305    1/4/98
118    evjvex    ‡Rvm gvgy`    65    ,,    4    306/1    1/7/08
119    AvwQqv †eIqv    Zvwiqv gvgy`    70    ,,    4    307/1    1/7/11
120     kvwš— eg©bx     g‡jqv    60    ,,    4    308/1    1/5/04
121    jwZdv     AvRMvi    65    ,,    4    309/1    1/7/07
122    Sjwm evjv    ‡Mvcvj P›`ª    62    ,,    4    310    1/7/09
123    QiIqvwÏb gvgy`    wbivkv gvgy`    57        4    1123    1/7/02
124    Ry‡jLv †eIqv    AvKei Avjx    65    ,,    4    1124    ,,
125     Avmv`y¾vgvb     AvKei    65        4    1868/1     1/7/06
126    AvRMvi Avjx    QwjgDwÏb    60    ,,    4    1869    1/7/03
127     †gveviK Avjx     wekv`y gvgy`    74    ,,    4    1870/1     1/12/08
128    gvnvZve DwÏb     nvwKgDwÏb    60    ,,    4    1871    1/7/03
129    mvib&Rbv evjv    KvwZ©K P›`ª    61    ,,    4    1872    ,,
130     jwZdv     AvwRRvi    67    ,,    4    1873/1     1/10/5
131    Kwnbyi †eMg    ‡Mvddvi Avix    1/1/1945    ,,    4    1874    1/7/1/4/11
132    Kvwë †eIqv    Zvi“ gvgyZ    60    ,,    4    1875    1/7/09
133    wb‡iv evjv    Kvëz eg©b    60    ,,    4    1876    1/7/03
134    AwgQv    gvnvgy`    65    ,,    4    1877/1    1/7/07
135    Rv‡n`v †eIqv    ZgiDwÏbO    1/1/1968        4    2684    1/704
136    AvwRib †eIqv    AvwRiDwÏb    65    ,,    4    2685    1/1/11
137    welv`y gvgy`    ‡ebvgx gvgy`    70    ,,    4    2686    ,1/7/04
138    Kv‡Pi gvgy`    ewQiDwÏb    65    ,,    4    2687    ,,
139    BmgvBj †nv‡mb    AvKei Avjx    65    ,,    4    2688    ,,
140    Rv‡n`v †eIqv    ‡nv‡mb Avjx    65        4    2717    ,,
141    Z‡djDwÏb    wb›`v gvgy`    75        4    3376    1/7/05
142    RevbDwÏb    fyjy gvgy`    65    ,,    4    3377    ,,
143    ïKvi“ gvgy`    ‡ebvgÔ    66    ,,    4    3378/1    1/7/08
144    ZwQiDwÏb    mvgyZzj¨v    75    ,,    4    3401     1/7/05
145     bvwRi †nvmb     †Rjvgvgy`    65    ,,    4    3806    1/7/06
146    Kwj gvgy`     wbivkv gvgy`    65        4    3898    1/7/07
147    Av‡j`v †eIhv     Avjx gvgy`    65        4    3899     ,,
148     gni eg©b     exi bvivqb    65    Zvt ‡Mvjbv    5    311/1    1/1/7
149    GqvwQb Avjx    ‡es¸ gvgy`    66    ,,    5    312    1/1/12
150     gniDwÏb     dqgywÏb    70    ,,    5    313/1    1/4/08
151    1†nv‡mb Avjx    Rgi gvgyw`    68    ,,    5    314/1    1/7/07
152     gwRiDwÏb     KvPz gvgy`    75    ,,    5    315/1    1/4/03
153    ‰kjevjv    g‡nk P›`ª    58    ,,    5    316    1/4/98
154    Awcqv †eIqv    U‡Uqv gvgy`    58    ,,    5    317    ,,
155    Rvwgjv †eIqv    Avgvï gvgy`    60    ,,    5    318    ,,
156    nvwg`v    M‡jgywÏb    67    O,,    5    319/1    1/7/07
157     nvwg`v     gBbywÏb    60    ,,    5    320/1    1/4/03
158    gqbywÏb    mwgiDwÏb    75        5    1125    1/7/02
159    Av‡gbv †eIqv    evkvi DwÏb    65    ,,    5    1126    ,,
160    lvnveywÏb    gwbiDwÏb    72        5    1878    1/7/03
161     †bQviDwÏb     †`vgvï gvgy`    72    ,,    5    1879/1    1/7/06
162    gbQzi Avjx    KvQz gvgy`    68    ,,    5    1880    1/7/03
163    myevm P›`ª    nvwjgDwÏb    67    ,,    5    1881/1    1/1/12
164     Zv‡je Avjx     Kwigyj¨v    72    ,,    5    1882/1    1/3/08
165    wd‡ivRv †eIqv    QciDwÏb    7/8/1945    ,,    5    1883/1    1/10/10
166    L‡ZRv †eIqv     Rvjvj DwÏb    62    ,,    5    1884    1/7/03
167     †eMg †eIqv     evnviDwÏb    67    ,,    5    1885/1    1/7/06
168    i“ck¦ix evjv    bex›`ª bv_    74    ,,    5    1886    1/7/03
169     Bk¦igwb     Abš— ivq    66    ,,    5    1887/1    1/10/05
170    emš— Kzgvi ivq    iv‡R›`ª bv_    65        5    2689    1/1/10
171    Av‡Rvevjv    RwZk P›`ª    67    ,,    5    2690    1/7/04
172    AvRgywÏb    Z‡gRDwÏb    70    ,,    5    2691    1/1/10
173     we`¨vivg     wMixai    68    ,,    5    2692/1    1/7/06
174     Abš— evjv    n‡i K…ò ivq    71    ,,    5    2693    1/7/04
175     mxZv bv_ ivq    Wvwjg P›`ª    72        5    3379    1/705
176    myfvl P›`ª    n‡iK Pv`    1/9/1946    ,,    5    3380    1/1/11
177    PvwU ivg    ‡ebvg eg©b    70    ,,    5    3381    ,,
178     †kŠj evjv    gayiv ivg    65        5    3807    1/7/06
179    ‡fi‡Kkv    ‡KQv eg©b    78        5    3900    1/1/10
180     ïwkjv ivbx     nwic` ivq    67        5    3901    1/7/05
181    †gvdvRRj†nv‡mb    g‡qRDwÏb    64    Lvt †Mvjbv    6    321/1    1/4/02
182     RwgiDwÏb     ZeiDwÏb    92    ,,    6    322/2    1/4/04
183    mwniDwÏb    gwbiDwÏb    70    ,,    6    323/1    1/7/11
184    Awc gvgy`    Avt iwng    68    ,,    6    324    1/4/98
185     nwiKvš—     wekv`y    60    ,,    6    325/1    1/4/03
186    ïKevjv    ‡m›Uz ivg eg©b    58    ,,    6    326    1/4/98
187    dzjgwZ evjv    KvwjKvš— ivq    58    ,,    6    327    ,,
188     mvweÎx eg©bx     †MvKzj P›`ª    67    ,,    6    328/1    1/4/08
189     jwZ‡dvb     `vivRDwÏb    62    ,,    6    329/1    1/4/03
190     Zûiv     †Qv‡jgvb    65    ,,    6    330/1    1/6/07
191    Zibx †gvnb    cvZvi“ eg©b    9/1/1943        6    1127/2    1/10/10
192     mybwZ evjv    Ki“bv Kvš—    65    ,,    6    1128/1    1/11/06
193    KvwjKvš—    eMiv    67        6    1888/1    1/7/08
194    PvwUgvgy`    RnwÏ gvgy`    70    ,,    6    1889    1/7/03
195    BmjvgDwÏb    m‡gRDwÏb    60    ,,    6    1890    ,,
196    b‡M›`ª bv_    ‡ev„Qvivg ivq    69    ,,    6    1891    ,,
197    dRjyi ingvb    Avt iwng    60    ,,    6    1892    ,,
198    Rûib †eIqv    dR‡j gvgy`    65    ,,    6    1893    ,,
199     P‡Kv evjv     †cix †gvnb    65    ,,    6    1894/1    1/3/07
200    mvgmybœvnvi ,,     ewÏ gvgy`    60    ,,    6    1895    1/7/03
201    nvwg`v †eIqv    Avwgi Avjx    2/4/1940    ,,    6    1896/1    1/7/10
202     mywkjv evjv     Kv›`yivg    64    ,,    6    1897/1    1/6/06
203    gwZqvi invgb    bwQiDwÏb     65        6    2694    1/7/04
204    bbxevjv    QG †gvnb    65    ,,    6    2695    ,,
205    gwRRyjnK    gvnZveDwØ`&b    65    ,,    6    2696    ,,
206    ‡Rv‡e`v †eIqv    gnwÏ gvgw`    65    ,,    6    2697    ,,
207    Ry‡jLv ,,    Avt nvwjg     65    ,,    6    2698    ,,
208    KvKzjx ,,    gwbiDwÏb    65    ,,    6    2714    ,,
209    Aveyj †nv‡mb    Avjwmqv gvgy`    65    ,,    6    2715    ,,
210    Kvjv gvgy`    ewQiDwÏb    70        6    3382/1    1/7/08
211    ‡eMg †eIqv    GKivgyj nK    65    ,,    6    3383    1/7/05
212    g‡djDwÏb    RwmgDwÏb    70    ,,    6    3384    ,,
213    Avt ingvb    Avjwmqv gvgy`    65    ,,    6    3400    ,,
214    nweei ingvb    gwRei ingvb    70    ,,    6    3808    1/7/06
215     gwR©bv      U‡Uqv gvgy`    65    ,    6    3902    1/7/07
216     Avey e°i     Avjwmqv gvgy`    65    ,,    6    3903    ,,
217    nvweeyj¨v    kni D`v`vb    70    Lvt †Mvjbv    7    331    1/4/98
218     mwZm P›`ª     Swiqv    65    ,,    7    332/1    1/4/03
219    wmwÏK Avjx    mvnviDwÏb    57    ,,    7    333    1/4/98
220    nwi‡gvnb ivq    A‡gm P›`ª    58    ,,    7    334    ,,
221    wegj P›`ª    mwZl P›`ª    65    ,,    7    335/1    1/7/08
222     †Lv‡`Rv    QwjgDwÏb    1/7/1945    ,,    7    336/2    1/1/11
223    gv‡jKv ,,    KwQiDwÏb    58    ,,    7    337    1/4/98
224     Avwn`v †eIqv     GkviDwÏb    60    ,,    7    338/1    1/3/02
225     mvweÎx eg©bx     ü`q eg©b    65    ,,    7    339/1    1/12/06
226     wb‡iv evjv     mwP›`ª    65    ,,    7    340/1    1/1/08
227    dwbf~lb    Abœ`v    13/8/1946        7    1129    1/4/11
228    fvwiZx evjv    Aw›` ivg    57    ,,    7    1130    1/7/02
229    bgxiDwÏ&b    kniDwÏb    60        7    1898    1/7/03
230    Abš— †gvnbivq    QwZk P›`ª    60    ,,    7    1899    ,,
231    ZwgiDwÏb    RqgywÏb    60    ,,    7    1900    1/1/10
232    Kvëz ivg    Qgbvivqb    60    ,,    7    1901    1/7/03
233    gay myab ivq    ivbxPib ivq    60    ,,    7    1902    ,,
234     ey‡avevjv     b‡›`k¦i    65    ,,    7    1903/1    1/8/06
235     we‡bvw`bx ivq    Aibx †gvnb    60    ,,    7    1904    1/7/03
236    Kzmyg evjv    g‡nk¦i ivq    60    ,,    7    1905    ,,
237    my‡ivZb †eIqv    U‡Uqv gvgy`    60    ,,    7    1906    ,,
238    gwgbv †eIqv    AvwRRvi ingvb    60    ,,    7    1907    ,,
239    ‡ejvZb ,,    ‡KcvZzj¨v    60    ,,    7    1908    ,,
240    gvnvZve DwÏb    kniDwÏb    60    ,,    7    1909    ,,
241    b‡ik P›`ª    mb&Ryivg ivq    70        7    2699    1/7/04
242    ‡djyivg ivq    PvwUivg ivq    65    ,,    7    2700    ,,
243    i‡gk P›`ª ivq    ‡Uci“ gvgy`    65    ,,    7    2701    ,,
244    RqZzb‡bQv    ‡ejvj †nv‡mb    65    ,,    7    2702    ,,
245    gwR‡Zvb †eIqv    AvwRRvi ingvb    65    ,,    7    2703    ,,
246    AvwR‡Zvb ,,,    gwdRDwÏb    70    ,,    7    2721    ,,
247    P›`ª evby    Avt nvwg`    70    ,,    7    2722    ,,
248    byi“ gvgy`    evnvi DwÏb    65        7    3385    1/7/05
249     AvQi DwÏb    ‡mvbvDj¨v    65    ,,    7    3386    ,,
250    AvQviDwÏb    ‡nv‡mb Avjx    10/10/1925    ,,    7    3387    1/1/11
251    Zwg Rb †eIqv    wmw&`&K Avjx    65    ,,    7    3396    1/7/05
252    wegj P›`ª    L‡M›`ª bv_    65        7    3809/1    1/7/06
253    a‡b¯^i ivq    cχjvPb ivq    70        7    3904    1/7/07
254     †iby evjv     †LvKv ivs    65        7    3905    ,,
255     ex‡i›`;ª     MqPib    65    KvwjMÁ    8    341/1    1/3/02
256     kir Pb&ª`     †M¨iKvš—    60    ,,    8    342/1    1/7/03
257     Bk¦i P›`ª     Kv›`yiv    65    ,,    8    343/1    1/2/07
258     mvgQzj nK     RgwiDwÏb    65    ,,    8    344/2     1/4/07
259     Ub¨v gv&gy`    wbivkv gvgy`    60    ,,    8    345    1/4/98
260     ey‡`v evjv     cÖmbœ eg©b    65    ,,    8    346/1    1/5/01
261     myiRvnvb     wbqvgZ Avjx    65    ,,    8    347/1    1/10/05
262     cykevjv     UBk¨v eg©b    65    ,,    8    348/1    1/6/08
263     Pvi“ evjv     b‡Mb P›`ª    58    ,,    8    349/1    1/5/03
264    Awg¶v evjv    f~lb P›`ª    66    ,,    8    350/1    1/4/10
265     Rvwgqvi ingvb     RwQ gvgy`    65    ,,    8    1131/1    1/7/06
266    cÖwgjv evjv    igvbv_ ivq    60    ,,    8    1132    1/7/02
267    g‡nk Pb&ª`    g‡n›`ª    65        8    1910/1    1/7/07
268    ‡Rj †nv‡mb    ‡mvbv gb&Wj    62    ,,    8    1911    1/7/03
269    w¶wZk P›`ª ivq    AvKvjy eg©b    61    ,,,    8    1912    ,,
270     LÆz gvgy`     AQgywÏb    65    ,,    8    1913/1    1/5/08
271    mi“evjv    ‡biKv ˆek¨    65    ,,    8    1914/2    1/4/2011
272    Kvwë †eIqv    gwbiDwÏb    64    ,,    8    1915    1/7/03
273    Avwg‡Rvb †eIqv    bwQiDwÏb    60    ,,    8    1916    ,,
274    ‡aŠjx evjv     b‡i›`ª bv_    60    ,,    8    1917    ,,
275    nvwmbv †eIqv    B`y gvgy`    60    ,,    8    1918    ,,
276    ev”Pv gvgy`    ey`vi“ gvgy`    70        8    2704    1/7/04
277    cyiÄq ivq    civb›` ivq    66    ,,    8    2705/1    1/10/10
278    nvIqvZb †eIqv    ‰bgywÏb    68    ,,    8    2706    1/7/04
279    ‡Ucix †eIhv    KvbvBj¨v gvgy`    65    ,,    8    2707    ,,
280    Rqbvj †nv‡mb    jvj gywÝ    65    ,,    8    2708    ,,
281    ‰Kkjv evjv    ceb P›`ª    65    ,,    8    2723    ,,
282    nvwKgywÏ&b    wbivkv gvgy`    65    ,,    8    2724    ,,
283    Avt ingvb    Imgvb Mwb    65    ,,    8    2725    ,,
284    SzgwK evjv    iRbx bv_    80    ,,    8    2726    ,,
285    Kzivb Avjx    RwniDwÏb    65    ,,    8    2727    ,,
286    D‡`v evjv    `w¶bv    75        8    3388    1/1/10
287    weRqK…ò ivq    RmeÜz ivq    65    ,,    8    3389    1/7/05
288     mwP›`ª bv_     R‡Ák¦i    65    ,,    8    3390/1    1/9/08
289     w`‡bk P›`ª     Swiqv eg©b    65    ,,    8    3391/1     1/1/08
290    gnvivR Avjx    AveevQ Avjx    70    ,,    8    3394    ,,
291     g‡bviÁb      cχjvPb    68        8    3810    1/7/06
292     c~b©  ivq     RMivg ivq    65        8    3906    1/7/07
293    myh©gwb    Agyj¨    70        8    3907/1    1/10/10
294    eªR evjv    ejnwi ivq    67        8    3912/1    1/10/10
295    gwbivg ivq    eªR‡gvnb ivq    69    KvwjMÄ    9    351       1/4/98
296     b‡ik P›`ª     gwn›`ª    70    ,,    9    352/1    1/2/05
297     Avwk¦bx     D‡c›`ª    58    ,,    9    353/1    1/10/03
298    Avt mvjvg    d‡qRDwÏb    70    ,,    9    354    1/4/98
299    g‡qRDwÏb    AvdQvi Avjx    65    ,,    9    355    ,,
300     iwgQv     nhiZ Avjx    65    ,,    9    356/1    1/2/05
301     mywL‡`ex     b‡M›`ª    70    ,,    9    357/1    1/10/03
302     abk¦ix     gywb‡`ebv_    65    ,,    9    358/1    1/5/06
303     Pvi“ evjv     `qvivg    69    ,,    9    359/1    1/3/03
304     gv‡jKv †eIqv     Kv‡kg Avjx    57    ,,    9    360/1    1/3/02
305     Rqbvj Av‡ew`b     BwjgywÏb    65    ,,    9    1133/1    1/10/07
306     †mvav eg©bx    mvš— eg©b    65    ,,    9    1134/1    1/10/07
307    AvQiDwÏb    QwgiDwÏb    71        9    1919    1/7/03
308    BDbyQ Avjx    G‡K›`vi Avjx    65    ,,    9    1920    ,,
309    cykjvj ivq    ni‡gvnb ivq    74    ,,    9    1921    ,,
310    w`‡bk P›`ª    ‡nj¬v ivg ivq    65    ,,    9    1922    ,,
311     mwniDwÏb     Avt Mdzi    65    ,,    9    1923/1    1/5/07
312    ‡iwRqv †eIhv    Avt Reevi    60    ,,    9    1924    1/7/03
313    ‡iby evjv    mwRb ˆek¨    60    ,,    9    1925    ,,
314    Dcevjv    mij eg©b    65    ,,    9    1926    ,,
315     ¯^ievby     †Rj †nv‡mb    65    ,,    9    1927/1    1/2/08
316    AvwR©bv †eIqv    Avey eKKi    60    ,,    9    1928    1/7/03
317    AvwQqv †eIhv    AvdRvj †nv‡mb    60    ,,    9    1929    ,,
318    b‡›`k¦i ivq    nvDqv †`ebv_    16/6/1940    ,,    9    2709/1    1/10/10
319    Avt Kv‡`i    mwn` Avjx    70    ,,    9    2710    1/7/04
320     we‡ib& P›`ª     mvayivg    65    ,,    9    2711/1    1/1/08
321     w`cvjx ivbx    kkxKvš— ivq    65    ,,    9    2712/1    1/3/06
322    Sz‡gv ivbx    KvwZ©K P›`ª    68    ,,    9    2713    1/7/04
323    we¯^bv_ ivq    nxivjvj ivq    65        9    3392    ,,
324    ‡Mvjvcx eg©bx     G‡KRDwÏb    65    ,,    9    3393    ,,
325    AvKei Avjx    nvwKzgwÏb    65    ,,    9    3397    ,,
326    gb‡fvjv     eRi“ †`ebv_    65        9    3811    1/7/06
327    wewc›`ª ivq     fv`yivg    90        9    3908    1/7/07
328    Kzmyg evjv     †hv‡Mk¦i    65        9    3909    ,,
329    AvdvRDwÏb    wcZv-g„gdvRDwÏb    9/1/1940     wPovwfRv †Mvjbv    1    4269    1/7/08 Bs
330    kwdKzj Bmjvg    wcZv- g„Z bvwRi     7/9/1943    H    1    4270    H
331    g‡djDwÏb    wcZv-g„ZAvwÏ     1/1/1940    H    1    4271    H
332    ev”PvB †eIqv    ¯^v-g„Z Avdvb     1/1/1940    H    1    4272    H
333    d¨vjbk¦ix evYv    ,, Kvëz    3/5/1940    H    1    4273    H
334    iwgQv †eIqv    ,, ev”Pv gvgy`    4/6/1943    H    1    4274    H
335    ‡mRv gvgy`    wcZv- g„Z dRj     1/1/1938    H    2    4275    H
336    Rqbvj Av‡ew`b    ,, †R‡Ki Avjx    1/1/1936    H    2    4276    H
337    Avt ingvb    ,, gbiDwÏb    1/1/1932    H    2    4277    H
338    Awe‡Zvb †eIqv    ¯^v-g„Z ZvRDwÏb    1/1/1940    H    2    4278    H
339    byiRvnvb †eIqv     g„Z û‡mb Avjx    1/1/1941    H    2    4279    H
340    Avweqv †eIqv    ,, Q‡jgvb Avjx    1/1/1938    H    2    4280    H
341    Av‡e` Avjx    wcZv-g„Z em gvgy`    1/1/1930    H    3    4281    H
342    ‡gvL‡jQvi ingvb    ,,gbiDwÏb    1/1/1937    H    3    4282    H
343    gwRei ingvb    ,, Avt Kv‡`i    1/1/1943    H    3    4283    H
344    IwgQv †eMg    GQvnvK Avjx    21/11/1932    H    3    4284    1/7/11
345    dwRjv‡Zvb†eIqv    ,,QwgiDwÏb    1/1/1939    H    3    4285    1/7/08
346    KwQib †eIqv    ,,mvnviDwÏb    1/1/1943    H    3    4286    H
347    AvwdRvi ingvb    g„Z QÆz gvgy`    7/10/1943     ZvjyK†Mvjbv    4    4287    H
348    GmjvgDwÏb    nvwKgDwÏb    69    H    4    4288/1    1/10/10
349    AvwRei ingvb    AvQywÏb     65    H    4    4289    1/7/11
350    Avqbv †eIqv    ,,RwmgDwÏb    4/5/1939    H    4    4290    1/7/08
351    Avwgbv †eIqv    Av Kwig    8/1/1939    H    4    4291/1    1/10/10
352    nv‡dRv †eIqv    ,,evsMvj gvgy`    10/11/1943    H    4    4292    1/7/08
353    ggZvRDwÏb    ,,ev”Pv gvgy`    1/1/1943    H    5    4293    H
354    byi †nv‡mb    ,,Z‡QiDwÏb    1/1/1942    H    5    4294    H
355    dziKz‡›`v eg©b    ,, web¨v ivg    1/1/1940    H    5    4295    H
356    wegjv ivbx    mxZvivg    1/1/1933    H    5    4296    1/1/10
357    kkx evjv    ,,†jevmy P›`ª    1/1/1932    H    5    4297    1/7/08
358    my›`yix evjv    ,,MvwUqv eg©b    1/1/1936    H    5    4298    H
359    AvKei Avjx    ,,Zvi“ gvgy`    5/9/1943    LvwiRv†Mvjbv    6    4299    H
360    w¶wZk P›`ª    ,, wekg bv_    10/5/10940    H    6    4300    H
361    A‡eKvš—    ,,†ebvgx eg©b    20/4/1944    H    6    4301/1    1/10/10
362    Kb©evjv    ,, U‡Uqv     6/7/1941    H    6    4302    1/7/08
363    Kvwë     ,, †LvKv ivg    5/7/1942    H    6    4303    H
364    0†g‡bKv evjv    KvjUz ivg    15/8/1Ô945    H    6    4304/1    1/7/10
365      †LvKv ivg ivq    ,,Avb›` †gvnb    1/1/1936    H    7    4305    1/7/08
366       †`‡e›`ª bv_    ,,VvKzi cÖmv`    1/1/1935    H    7    4306    H
367      R¤§` Avjx †kL    ,,myRy †kL    1/1/1935    H    7    4307    H
368       nvwKgb †bQv    ,,QdiDwÏb    1/1/1940    H    7    4308    H
369       †aŠjx evjv    ,, iRbxKvš—    1/1/1932    H    7    4309    H
370       myav evjv    ,, beKvš—    1/1/1930    H    7    4310    H
371        hwZk P›`ª ivq    ,,ivR‡gvnb ivq    1/1/1934    KvwjMÄ    8    4311    H
372        igb P›`ª    ,, K…cvbv_    1/1/1934    H    8    4312    H
373        bvivqb P›`ª    ,, nwi P›`ª    1/1/1935    H    8    4313    H
374        iv‡njv †eIqv     ,,†Lv`v eKm    1/1/1935    H    8    4314    H
375        †f‡jv evjv    ,, h‡¾k¦i    1/1/1932    H    8    4315    H
376        gvb`v evjv    ,, cywjb P›`ª    1/1/1935    H    8    4316    H
377        †`jvei Avjx    ,, Gevi` Avjx    1/1/1938    H    9    4317    H
378        niKvš— ivq    ,, fyeb ivq    1/1/1935    H    9    4318    H
379       Avt ingvb    ,, we‡`k †kL    1/1/1930    H    9    4319    H
380       ¸‡jv evjv    ,, KvwZ©K eg©b    1/1/1935    H    9    4320    H
381       Zxjk¦ix evjv    ,, b‡Mb P›`ª    1/1/1938    H    9    4321    H
382      i“c evjv    ,, wLi cÖmv`    1/1/1932    H    9    4322    H
383    dR‡j KwigÔ    d‡qRDwÏb    69    Lvt †Mvjbv    6    4323    1/7/11
384     †f‡e›`ª bv_    e„¶ bv_    1/1/1939    KvwjMÄ    8    4324    1/7/08
385    AvdQvi Avjx    AvwgiDwÏb    65    wPt †Mvjbv    2    4325/1    1/1/2011
386    QwKbv †eIqv    Mddvi Avjx    14/3/1935    H    1    4326    1/7/08
387    ‡mv‡jgvb Avjx    RniZ Avjx    10/5/1046    KvwjMÄ    8    4327/1    1/10/10
388    AvdvRDwÏb    ‡gvdvRDwÏb    13/10/1935    wPt †Mvjbv    1    4328    1/7/09
389    wMix evjv    i‡gk P›`ª    1/1/1939    KvwjMÄ    8    4329    ,,
390    ‡gvRv‡¤§j nK    ,, gwngyw``b    15/4/1941    wPt †Mvjbv    1    5013    ,,
391    KwQiDwÏb    ,, †cvqvZz gvgy`    5/7/1932    ,,    1    5014    .,,
392    web` P›`ª ivq    ,, Dgv Pib    4/2/1942    ,,    1    5015    
393    ,,byiZb †eIqv    ,, GQviDwÏb    10/10/1942    ,,    1    5016    ,,
394     evmy †eIqv    ,, bQiDwÏb    9/3/1940    ,,    1    5017    ,,
395    AveŸvQ Avjx    bvei“ gvgy`        H    2    5018    
396    RniDwÏb    Kvëv gvgy`    4/3/Ô935    H    2    5019    ,,
397    KQgywÏb    RqbywÏb    9/3/1945    H    2    5020    ,,
398    Awjgv †eIqv    wSjv gvgy`        H    2    5021    ,,
399    Avw¤^qv †eIqv    AvKei Avjx    9/8/1926    H    2    5022    ,,
400    AvwZqvi ingvb    R‡mvgywÏb    19/11/1945    H    3    5023    ,,
401    nweei ingvb    nvwKgywÏb    8/4/1940    H    3    5024    ,,
402    dRjvi ingvb    KciDwÏb    20/10/1937    H    3    5025    
403    Qwcqv †eIqv    byij nK    9/9/1937    H    3    5026    
404    L‡ZRv †eIqv    GKivg gvgy`    10/5/1932    H    3    5027    ,,
405    igRvb    mBgywÏb    65    Zvt †Mvjbv    4    5028    1/1/11
406    j~rdi ingvb    evDiv gvgy`        H    4    5029    1/7/09
407    gš—vR Avjx    gwdRDwÏb    12/4/1940    H    4    5030    
408    Rwgjv †eIqv    ‡nQvbDwÏb    21/9/1942    H    4    5031    
409    L‡ZRv †eIqv&    ‡mvbviDwÏb    2/1/1945    H    4    5032    
410    †gvt AvwRRDwÏb    `mZzj¨v        H    5    5033    
411    n‡i›`ª bv_    my‡i›`ª bv_        H    5    5034    
412    f~lb P›`ª ivq    gvwn›`ª         H    5    5035    
413    Av‡gbv †eIqv    Svcvjy gvgy`        H    5    5036    
414    ‡bvqvex †eIqv    mniDwÏb        H    5    5037    
415    ivg P›`ª    M¨vsjv egb    22/5/1945    Lvt †Mvjbv    6    5038/1    1/10/10
416    wcÖq bv_    eMiv eg©b        H    6    5039    
417    L‡Mk¦i eg©b    KvwjPib ivq        H    6    5040    1/7/09
418    bweRb †eIqv    RwmgDwÏb        H    6    5041    ..
419    AvwQib †eIqv    Uwb gvgy`        H    6    5042    ,,
420    `yjvj dwKi    QwjgDwÏb    4/2/1940    H    7    5043    ,,
421    kniDwÏb    Avt Reevi    7/10/1935    H    7    5044    1/7/09
422    ‡bKiv  ivg ivq    cÖmbœ Kzgvi    20/11/1945    H    7    5045    ..
423    wbgix evjv    Kzwbivg ivq    7/10/1935    H    7    5046    ,,
424    LwKevjv    `yM©v Pib    13/8/1946    H    7    5047/1    1/10/10
425    ‡fv›`v ivg    ey`v ivg        KvwjMÄ    8    5048    1/7/09
426    ‡MvjK P›`ª    ‡MvKzj P›`ª        H    8    5049    ..
427    AvwRRvi ingvb    Pov gvgy`        H    8    5050    ,,
428    R‡e`v †eIqv    ‡gvnv¤§` Avjx        H    8    5051    ,,
429    ‡KŠkjv evjv    ‰ekvL P›`ª        H    8    5052    1/7/09
430    L‡M›`ª bv_    ‡hv‡M›`ª bv_    72    H    9    5053    ..
431    Kv›`yiv     Kvëz    76    H    9    5054    ,,
432    ev‡Qi gvgy`    MZz †kL    71    H    9    5055    ,,
433    jvjwU  evjv    b‡›`k¦i    69    H    9    5056    1/7/09
434    cÖwgjv evjv    myL bvivqb    68    H    9    5057    ..
435    gvwni evjv    ‡QPv we¯^vk    1/1/1943    Lvt †Mvjbv    7    5058    ,,
436    dwUK P›`ª    ‡Kô P›`ª    1/1/1942    ,,    7    5059    ,,
437    iwnj­v evjv    ‡MŠiv½    1/1/1943    KvwjMÄ    8    5060              ,,
438    dRjvi ingvb    ZwdiDwÏb    1/1/1940    wPt †Mvjbv    1    5061              ,,      
439    ZwgiDwÏb    AvQi gvgy`    2/3/1953    ,,    1    5583    1/7/10
440    Avey Zv‡je    Igi Avvjx    7/3/1941    ,,    1    5584    1/7/11
441    Rwibv †eIqv    KcwÏ gvgy`    20/8/1947    ,,    1    5585    1/7/10
442    Avdjv †eIqv    ew` DwÏb    5/8/1942    ,,    1    5586    ,,
443    bRi“j nK    evsUz gvgy`    15/8/1947    ,,    2    5587    ,,
444    kwdKDwÏb    kqv gvgy`    1Ô/1/1943    ,,    2    5588    ,,
445    byiRvnvb †eIqv    NyUz gvgy`    12/12/1950    ,,    2    5589    ,,
446     †iwRqv    inRgZzj¨v    3/10/1955    ,,    2    5590    ,,
447    ‡gvR‡¤§j nK    bdiDwÏb    14/9/1945    ,,    3    5591    ,,
448    gwRei ingvb    BmgvBj    27/10/1948    ,,    3    5592    ,,
449     Rvwgjv †eIqv    Rkb eKm    2/7/1937    ,,    3    5593    ,,
450    j¶xevjv    hZxb Ave`vj    9/5/1938    ,,    3    5594    ,,
451     wbZ¨vb›`    cv`yiv eg©b    1/2/1935    ,,    4    5595    ,,
452     †gvt †bRv gvgy`    GbvZzj¨v    2/2/21950    ,,    4    5596    ,,
453    Qwe‡Zvb    Avr ingvb    1/7/1945    ,,    4    5597    ,,
454     ï‡Kv   †eIqv    wekv`Zz gvgy`    2/2/21950    ,,    4    5598    ,,
455    AvjvRDwÏb    KniDwÏb    15/6/1950    ,,    5    5599    ,,
456     †jvKgvb      ewQiDwÏb    10/10/1915    ,,    5    5600    ,,
457    Qvwcqv †eIqv    KvwPiDwÏb    15/3/1941    ,,    5    5601    ,,
458    Qwe‡Zvb    evbviDwÏb    12/9/1935    ,,    5    5602    ,,
459    L‡M›`ª bv_    ‡Qcyivg    12/2/1930    ,,    6    5603    ,,
460        †Nvbv eg©b    kwi›`ª bv_    22/8/1947    ,,    6    5604    ,,
461    iwngv †eIqv    gwZqvi ingvb    2/6/1942    ,,    6    5605    ,,
462    Avwgbv †eIqv    ZQiDwÏb    15/10/1946    ,,    6    5606    ,,
463    Avt nvwg`    `vBgywÏb    7/10/1913    ,,    7    5607    ,,
464    AvwjgywÏb    R‡mg Avjx    7/6/1945    ,,    7    5608    ,,
465    KB‡Zviwe    nv‡Qi Avjx    24/10/1935    ,,    7    5609    ,,
466    mvgwmqv †eIqv    ‡Z‡gR Avjx    7/5/1945    ,,    7    5610    ,,
467    ggZvR DwÏb    Aveyj †nv‡mb    3/12/1941    KvwjMÄ    8    5611    ,,
468    Qyi‡Zvb    eyavi“ gvgy`    12/5/1937    ,,    8    5612    ,,
469       †LvKv ivg    Aj½ †gvnb    13/4/1941    ,,    8    5613    ,,
470    Kz‡gvw`bx    bvjUz gvgy`    1/1/1937    ,,    8    5614    ,,
471    P›`ª‡gvnb    PvwUivg    3/5/1940    ,,    9    5615    ,,
472    hwZ›`ª bv_    MvwUqv ivq    18/11/1945    ,,    9    5616    ,,
473    nv‡Riv †eIqv    ‡mvevb Avjx    15/8/1940    ,,    9    5617    ,,
474    mvweÎx  ivbx    iRbx eg©b    10/8/11930    ,,    9    5618    ,,
475    mwdqv †eIqv    Aveyj Kvjvg    15/9/1943    ,,    3    5619    ,,
476    nweei ingvb    nv‡dRDwÏb    9/1/1945    ,,    7    5620    ,,
477    gayivg    Abš— ivg    15/7/1946    ,,    8    5621    ,,
478    hZx›`ª bv_ ivq    igbx †gvnb    8/2/1940    ,,    9    5622    ,,
479    my‡i›`ª bv_ bvq    ‰e`i ivq    2/3/1943    ,,    8    5623    ,,
480    Dcw`bx ivq    mydvj¨ ivq    8/8/1940    ,,    2    5624    ,,
481    AvwRRyj nK    bvwRi gvgy`    28/7/1941    ,,    1    5625    ,,


Share with :

Facebook Twitter